Vedtægter

Stk. 1.             Foreningens navn er ”Køge BMX Klub”, stiftet den 19. juni 2005, med hjemsted på Skolevej 14, 4600 Køge.

Stk. 1.             Foreningens formål er at samle børn, unge og voksne i alle aldre og give disse mulighed for at dyrke BMX Sporten på vores indrettede bane.

Stk. 2.             Foreningen skal gøre sit bedste for at få nye medlemmer samt give disse en god og sund fritidsinteresse, der tilgodeser sundhed og motion, i kombination med træning og konkurrence samt styrke de sociale bånd mellem medlemmerne. Foreningen skal desuden arbejde for at alle, uanset niveau, udvikler dette og forbedre deres evner og talent på bedste vis. Dette samtidig med at Foreningen såvel støtter og fremmer BMX Sporten generelt.

Stk. 1.             Foreningen hører under Danmarks Cykle Union (DCU) og er underlagt Unionens regler.

Stk. 1.             Det forventes af de enkelte medlemmer af Køge BMX Klub, herunder medlemmets forældre/værge, at foreningens ordensreglement følges, samt at man passer på foreningens bane, udstyr samt cykler.

Stk. 2.             Det forventes også at de enkelte medlemmer af Køge BMX Klub, herunder medlemmets forældre/værge, ikke vil gøre BMX Sporten til genstand for kritik og dårlig omtale. Dette betyder blandt andet, at medlemmer, herunder dennes forældre/værge, skal undlade nedsættende og belastende udtalelser om foreningen, dens medlemmer og sponsorer overfor andre klubber, presse m.fl.

Stk. 3.             Det forventes også, at de enkelte medlemmer samt medlemmets forældre/værge, deltager i de årlige arbejdsdage i foreningen, samt at medlemmet og medlemmets forældre/værge, deltager i de ”daglige” gøremål i foreningen, herunder vedligeholdelse af banen og klubhuset, græsslåning mv.

Stk. 1.             Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen, der består af op til syv medlemmer, hvoraf alle skal være myndige. Bestyrelsen vælges blandt foreningens medlemmer eller disses forældre/værge på den årlige ordinære generalforsamling.

Stk. 2.             Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, to bestyrelsesmedlemmer og op til to suppleanter. Det enkelte medlem vælges for en periode på 2 år (suppleant/revisor for en periode på 1 år), dog med procedure for at formand vælges i lige år, mens næstformanden og kasserer vælges i ulige år.

Stk. 3.             I tilfælde af at en valgt bestyrelse sker ved ekstraordinær generalforsamling, vælges bestyrelsen i en periode frem til første ordinære generalforsamling, hvorefter bestyrelsen vælges jf. vedtægternes § 5 stk. 2.

Stk. 4.             Skulle et at de valgte bestyrelsesmedlemmer udtræde før tid, konstituerer bestyrelsen om nødvendigt sig selv frem til førstkommende generalforsamling, ved at første valgte suppleant indtræder som medlem. Bestyrelsen skal dog som minimum består af 3 medlemmer (formand, næstformand samt kasserer), jf. vedtægternes § 5 stk. 2.

Stk. 5.             Bestyrelsen afholder møde efter behov, dog mindst et møde pr. kvartal. Referater af bestyrelsesmøder og generalforsamlinger skal udsendes til bestyrelsen senest 7 dage efter mødets afholdelse. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov, dog skal et nedsat udvalg være repræsenteret ved et bestyrelsesmedlem/-suppleant.

Stk. 6.             Arbejdsfordelingen for foreningens daglige ledelse:

Formanden repræsenterer foreningen udadtil i forhold til bl.a. myndigheder og eksterne samarbejdspartnere.
Næstformanden repræsenterer foreningen indadtil og skal bl.a. koordinere og implementere bestyrelsens beslutninger og løbende opgaver, evt. med de udvalg, der er nedsat i klubben.
Kassereren repræsenterer foreningens bogholderi, skrive og formidle referater for bestyrelsesmøder samt formidle anden vigtig løbende information til foreningens medlemmer via digitale medier.

Stk.1.             Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.

Stk. 2             Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.

Stk. 3.             Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.

Stk. 4.             Udgifter til foreningens drift afholdes via medlemskontingenter, tilskud fra offentlige puljer, private fonde og sponsorater.

Stk. 5.             Formanden og kassereren tegner foreningen i fællesskab. Begge skal underskrive bilag ved diverse indkøb højere end dkr. 3.500,00, ved beløb under dkr. 3.500,00 dog alene kasserer. Kasserer har fuld adgang til netbank samt dankort. Formand har visningsadgang til netbank.

Stk. 6.             Foreningens medlemmer, bestyrelsesmedlemmer og evt. udvalgsmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningens indgåede forpligtigelser, for hvilke foreningen hæfter med sin respektive formue.

Stk. 7.             Foreningens medlemmer har ingen økonomisk forpligtigelse overfor foreningen, ligesom foreningens medlemmer ikke har krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen som helst art.

Stk. 8.             Bestyrelsesmedlemmer kan dog ifalde et personligt ansvar efter dansk rets almindelige regler om erstatningspligt, fuldmagt og ansvar, såfremt bestyrelsesmedlemmet har handlet groft uforsvarligt og i strid med god skik.

Stk. 9.             Regnskabet skal påtegnes af den af generalforsamlingen valgte revisor. Revisor kan ikke være medlem af bestyrelsen også.

Stk. 1.             Bestyrelsen fastsætter medlemskontingent, som vedtages på generalforsamlingen.

Stk. 2.             Medlemskontingent består af kontingent til Køge BMX Klub, klubtrøje, DCU-licens og klistermørke med kørernr.

Stk. 3.             Kontingentet opkræves i maj eller ved indmeldelse i foreningen, jf. § 7 stk. 4. Såfremt kontingentet mv. ikke betales rettidigt, udsendes en rykker to uger efter forfaldsdato. Er betalingen ikke foreningen i hænde senest syv dage efter denne rykker, er medlemmet udelukket fra træning, indtil betaling har fundet sted. Hvis betalingen fortsat udebliver, vil det tillige blive pålagt medlemmet at betale eventuelle omkostninger til inkasso mv. Klubben forbeholder sig retten til at få DCU licensen suspenderet og erstatning svarende til prisen for udleveret køretrøje, nummerplade samt DCU licens.

Stk. 4             Medlemskontingentet til Køge BMX Klub følger det til enhver tid gældende licensår i DCU, pt. fastsat til perioden for 1. april til 31. marts.

Stk. 5             Der tilbydes ikke medlemskab af foreningen, for medlemmer, som ikke har Køge BMX Klub som stamklub. Endvidere er det ikke tilladt at danne teams i Køge BMX Klub. Medlemmer af Køge BMX klub må ikke søge optagelse eller blive optaget på teams hjemhørende i andre klubber. Sker dette alligevel vil medlemmets DCU licens blive søgt suspenderet og medlem- skabet af klubben sat på hold til der kan findes en varig løsning.

Stk. 1.             Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Stk. 2.             Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel via facebook og e-mail.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

Valg af dirigent
Formandens beretning
Godkendelse af årsregnskabet og budget for den kommende sæson
Fastsættelse af kontingent for medlemmer og for ikke medlemmer, jf. § 7
Behandling af indkomne forslag
Valg til bestyrelsen, jf. § 5 stk. 2
Valg af suppleanter, jf. § 5, stk. 2
Valg af revisor, jf. § 5, stk. 2
Eventuelt

Stk. 3.             Forslag, der i øvrigt ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 6 14 dage før generalforsamlingens afholdelse og udsendes til medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 4.             Stemmeret har alle medlemmer med stamklub i Køge BMX Klub. Alle medlemmer fra 17 år har stemmeret. For medlemmer under 17 år overgår stemmeretten til forældre eller værge. Stemmeretten kan kun udøves ved personligt fremmøde eller fuldmagt.

Fuldmagt kan kun gives til en myndig person. Der kan kun afgives én stemme iht. til fuldmagt.

Stk. 5.             Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal af de fremmødte stemmeberettigede. Ændring af vedtægter foretages dog med mindst 2/3 stemmeflertal af de fremmødte stemmeberettigede på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, jf. § 11.

Stk. 6.             Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede  medlemmer. Der foretages skriftlig afstemning, såfremt éet medlem forlanger dette.

Stk. 7.             Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol. Referatet af handlinger optages i protokollen i det omfang, dirigenten finder det fornødent. Det af dirigenten og bestyrelsen godkendte referatet fremsendes til medlemmerne via Facebook og e-mail senest 3 uger efter generalforsamlingen.

Stk. 8.             Har en generalforsamling truffet afgørelse i en sag, kan denne ikke på ny indbringes for samme generalforsamling.

Stk. 1.             Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når dette besluttes af bestyrelsen eller senest tre uger efter minimum 25 % af klubbens medlemmer skriftligt med motiveret dagsorden kræver dette. Tæller en valgt bestyrelse færre end 3 medlemmer, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter anmodningen er modtaget af bestyrelsen. Indkaldelsesfrist er 2 uger.

Stk. 1.             Bestyrelsen kan normalt ved enighed ekskludere et medlem. I særlige tilfælde jf. stk. 1 2 kan et kvalificeret flertal på 2/3 af bestyrelsen foretage en eksklusion.

Stk.2.              Særlige tilfælde er begrænset til følgende hændelser:

Økonomisk svigagtighed som har for øje at bringe klubben i miskredit
Utvetydige trusler mod andre medlemmer eller forældre hertil. Det kan være mundtlig eller skriftligt
Utvetydig opførsel som strider imod klubbens værdigrundlag
Vold og/eller trusler herom mod medlemmer eller forældre hertil
Gentagne advarsler for brud på almindelig god orden ved såvel nationale som internationale løb, afgivet af tillidsmænd (dommere)

Stk. 3.             Ekskluderede medlemmer, kan få deres sag taget op på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, jf. reglerne om indkaldelse i § 9. Omgørelse af eksklusionen kan ske ved simpelt flertal.

Stk. 4.             I forbindelse med eksklusion refunderes ikke kontingent.

Stk. 1.             Vedtægtsændringer kan kun ske på en generalforsamling, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for og hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Stk. 2.             Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling de vedtages på.

Stk. 1.             Opløsning af foreningen kræver at 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for. Ved opløsning af foreningen følges Folkeoplysningslovens § 5 stk. 3, således at foreningens eventuelle aktiver tilfalder almennyttige formål og derfor tilfalder anden folkeoplysende forening i Køge Kommune.

Stk. 1.             Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 19. juni 2005, ændret på den ordinære generalforsamling den 31. januar 2015, ekstraordinær generalforsamling den 6. juni 2016, ordinær generalforsamling den 28. januar 2017, ordinær generalforsamling den 27. januar 2018 og ordinær generalforsamling den 26. januar 2019.

Scroll to Top